Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Michael Bruijstens, Oranjestraat 21, 2983HL Ridderkerk, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24403250.

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Als je een dienst/product, van Michael Bruijstens afneemt, uit interesse zijn websites bezoekt en inschrijft op een mailinglist, gebruik maakt van de My Fit Project app of reageert op onze social media uitingen, dan heb ik bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Michael Bruijstens wil ik transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring.

Vanzelfsprekend gaat Michael Bruijstens uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.
Hierna heb ik voor jou op een rijtje gezet welke gegevens ik van jou verwerk, waarom ik dat doe en hoe ik met jouw persoonsgegevens omga. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Michael Bruijstens.

Als klein bedrijf is het voor mij van belang om snel in te spelen op ontwikkelingen in de markt en zal ik de privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Ik behoud mij dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op mijn website. Ik adviseer je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

Michael Bruijstens verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.

Bij het aangaan van een Michael Bruijstens dient/abonnement verwerken ik in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en jouw e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum.

Ook als je al een Michael Bruijstens abonnement hebt, blijf ik dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bij gebruik van de diensten van Michael Bruijstens worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: eventuele gegevens die je hebt ingevuld in de My Fit Project app zoals: lengte, (wisselende) gegevens over gewicht, gegevens over ingeschreven workouts en gegevens over gekozen voeding.

GEGEVENS VAN ONZE WEBSITEBEZOEKERS

Van bezoekers van de website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina of de webshop zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer.

Social media-uitingen

De gegevens die je zelf invult op social media of die ik verzamel naar aanleiding van jouw reacties op social media-uitingen worden door Michael Bruijstens verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

MET WELK DOEL VERWERKEN ik JOUW GEGEVENS?

DIENSTVERLENING

Michael Bruijstens verwerkt jouw gegevens om zijn fitness diensten/supplementen aan je te kunnen leveren. Voor het aangaan van een overeenkomt met Michael Bruijstens, moet ik: in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal. Daarnaast verwerk ik de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens die je invult in de My Fit Project app waardoor ik je kan helpen bij het realiseren van jouw sportdoel.

INFORMEREN

Michael Bruijstens verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail en telefonisch (bellen/sms/whatsapp) te kunnen informeren. Je ontvangt informatie over jouw abonnement waarvoor je je niet kunt afmelden. Ook ontvang je informatie over gelijksoortige producten en diensten van Michael Bruijstens, zoals bijvoorbeeld een bevestiging van trainingsschema’s en/of voedingsplan. Voor deze berichten kun je je te allen tijde afmelden.

MARKETING- EN VERKOOPACTIVITEITEN

Ik vraag je bij jouw aanmelding of je ook informatie wil ontvangen over andersoortige producten en diensten van Michael Bruijstens, producten en diensten van derden en of ik jouw gegevens mag gebruiken om middels profilering specifiek op jou gerichte informatie te sturen. Indien je aangeeft geen prijs te stellen op deze informatie, ontvang je deze informatie niet. Je kunt je altijd afmelden voor deze informatie en jouw keuze aangeven en aanpassen via de daarvoor bestemde link. Voor alle duidelijkheid: ik verkoop de persoonsgegevens van mijn leden niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketingactiviteiten.

ANALYSES & (MARKT)ONDERZOEK

Jouw persoonsgegevens kan ik gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van Michael Bruijstens en zijn gelieerde ondernemingen te verbeteren. Ook kan ik je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo mijn dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hieraan mee wilt doen door toestemming te geven of niet.

RAPPORTAGE

Michael Bruijstens verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe leden.

CONTACT MET LID

Als je contact met mij opneemt of ik contact met je opneem per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kan ik zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kan ik je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen, indien je mee doet aan marktonderzoek en bij verkoopgesprekken.

Telefoongesprekken tussen leden en Michael Bruijstens kunnen worden opgeslagen om ze te kunnen terugluisteren en voor trainingsdoeleinden. Indien een gesprek wordt opgenomen, hoor je eerst een melding dat het gesprek kan worden opgenomen.

WETTELIJKE VERPLICHTING

Michael Bruijstens kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

MAAKT MICHAEL BRUIJSTENS GEBRUIK VAN COOKIES?

Michael Bruijstens maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Wat cookies zijn en van welke soorten cookies Michael Bruijstens gebruik maakt, kun je lezen in de Cookieverklaring van Michael Bruijstens zoals deze is opgenomen op onze website www.basic- t.com.

HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS?

Michael Bruijstens zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord.

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?

Ik bewaar jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ik jouw gegevens verwerk en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een overeenkomst met Michael Bruijstens hebt, dan bewaren ik jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van de overeenkomst. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

MAAKT MICHAEL BRUIJSTENS BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN?

Michael Bruijstens maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: het aanbieden van introductielessen, (online) marketing, marktonderzoek, incasso, adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties, webanalyse en applicaties/SaaS-diensten waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van klantenservice en marketing, mobiele app, telefonische contacten en bankverkeer.

VERSTREKT MICHAEL BRUIJSTENS GEGEVENS AAN DERDEN?

Michael Bruijstens verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Michael Bruijstens kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

HOE KUN JE INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

INZAGE GEGEVENS

Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

RECTIFICATIE GEGEVENS

Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

WISSEN GEGEVENS

Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEPERKING VAN DE VERWERKING

Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien Michael Bruijstens de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar.

Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

OVERDRAAGBAARHEID GEGEVENS

Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

BEZWAAR TEGEN VERWERKING

Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Michael Bruijstens die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Michael Bruijstens of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen.

Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan jouw verzoek per e-mail sturen naar info@michaelbruijstens.com. Of je kunt per post een verzoek sturen naar:

Michael Bruijstens
Oranjestraat 21
2983 HL Ridderkerk
Nederland

Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer.

Ter verificatie stuur ik je een e-mail naar het bij Michael Bruijstens opgegeven e-mailadres met de uitnodiging om jouw verzoek middels de bijgevoegde link te bevestigen.

Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie.

Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Michael Bruijstens kun je contact opnemen met: info@michaelbruijstens.com

Contactgegevens

Michael Bruijstens
Dwarsdijk 78
3078 JD, Rotterdam

+31 (0) 6 125 703 82
info@michaelbruijstens.com

Seema Karakus
Seema Karakus
15:17 10 Oct 18
12 lessen personal training met voedingsschema. Michael varieert qua training en pas zich ook aan wat jij fijn vindt. Duidelijke voedingsschema. Zeker aan aanrader!
Yolanda van Domburg
Yolanda van Domburg
21:09 22 Aug 18
Ik ben sinds 23 juli begonnen met trainen bij Michael Bruijstens. Nog net geen maand verder en ik boek al zeer goede resultaten. Dankzij het trainings- en voedingsschema wat hij voor mij heeft gemaakt ben ik afgevallen, strakker en ik voel mij ook veel beter en energieker. Hij heeft veel verstand van het menselijk lichaam en voeding maar dat is niet zo gek, hij heeft jaren ervaring en kennis opgedaan dus een echte pro. Mocht je een personal coach zoeken, voor welk doel dan ook, dan is Michael Bruijstens een echte aanrader.
Manoj Soekhoe
Manoj Soekhoe
20:05 22 Aug 18
Bedankt Michael, na de eerste training had ik geen pijn meer in mijn nek, doordat je mij de nekspieren hebt laten trainen zoals ik nooit eerder had gedaan. Fysio is niet meer nodig.
hendrik hendriksontje
hendrik hendriksontje
06:20 02 Aug 18
Hij heeft een voedingsschema voor mij gemaakt, met als doelstelling dat ik over 10 weken mijn six-pack terug zou hebben. Binnen 5 weken heb ik mijn doel al bereikt, dankzij de juiste tips en het voedingsplan van Michael. Echt een aanrader!!. Een echte sportman. Bedankt Michael.
Pydna Alliance
Pydna Alliance
21:02 11 Jun 18
Michael is een echt goede trainer en staat steeds achter mij. Hij heeft heel veel verstand van zijn werk en weet zeer veel over voeding, afvallen, spieropbouw, conditie en krachttraining. Ik ben binnen vier maanden rond 12 kilo vet kwijt en een heb een hoop spiermassa opgebouwd. Mijn conditie is erg gegroeid. Ik had nooit verwacht dat ik zo een zin in sport zou krijgen. Een echte aanrader.
Bekijk alle beoordelingen