Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Personal Training & My Fit Project

 


Artikel 1: Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Michael Bruijstens, ingeschreven bij K.v.K. te Rotterdam met nummer: 24403250.

Opdrachtgever: De wederpartij van de opdrachtnemer

Trainingen: Onder trainingen kan onder andere worden bedoeld: hardlopen, wandelen, fietsen, diverse kracht- en conditietrainingen, voedings- en supplementenbegeleiding.

Overeenkomst: Onder overeenkomst wordt verstaan een getekende offerte. Voor bootcamp leden geldt een lopende strippenkaart, abonnement of dagkaart.

Back to top

Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Michael Bruijstens, en een opdrachtgever waarop Michael Bruijstens deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Michael Bruijstens, voor de uitvoering waarvan door Michael Bruijstens en derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Michael Bruijstens en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Michael Bruijstens en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Michael Bruijstens niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Michael Bruijstens in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Back to top

Artikel 3: Tot stand komen Overeenkomst

De Overeenkomst tussen My Fit Project en/of Michael Bruijstens en de klant komt tot stand door middel van:

 • Het online aanmelden via een online formulier op de website van My Fit Project/My Fit Bootcamp.
 • Nadat de klant op “bestelling afronden en betalen” heeft geklikt is de Overeenkomst/strippenkaart/abonnement geldig.
 • Na totstandkoming van de Overeenkomst is de klant naast klant van My Fit Project/My Fit Bootcamp ook direct Michael Bruijstens klant.
 • De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van My Fit Project/My Fit Bootcamp worden overgedragen.
 • Een klant heeft bij het online aanmelden het recht om aan My Fit Project/My Fit Bootcamp mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de aanmelding. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 • Indien de klant binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is My Fit Project/My Fit Bootcamp gerechtigd om het aantal dagen dat de klant gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door My Fit Project/My Fit Bootcamp, kosten in rekening te brengen.
 • My Fit Project/My Fit Bootcamp gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn en maximaal 65 jaar oud. De klant garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. My Fit Project/My Fit Bootcamp heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar of ouder dan 65 jaar.
 • My Fit Project/My Fit Bootcamp verwerkt persoonsgegevens van de klant binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
 • In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt My Fit Project/My Fit Bootcamp de persoonsgegevens voor de doeleinden:
  • Facturatie
  • Debiteurenadministratie
  • Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
  • Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden
 • My Fit Project/My Fit Bootcamp mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.

Back to top


Artikel 4: Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Michael Bruijstens/My Fit Bootcamp zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Michael Bruijstens kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis en verblijf, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Michael Bruijstens daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Michael Bruijstens anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Michael Bruijstens niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Back to top

Artikel 5: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Michael Bruijstens is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Michael Bruijstens ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Michael Bruijstens kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van, Michael Bruijstens op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Michael Bruijstens de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

3. Indien Michael Bruijstens tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Michael Bruijstens gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Michael Bruijstens gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

6. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Michael Bruijstens vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Michael Bruijstens op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Back to top

Artikel 6: Overdracht

1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Michael Bruijstens, zal Michael Bruijstens in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten
werkzaamheden aan derden.

Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Michael Bruijstens extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Michael Bruijstens anders aangeeft.

Back to top


Artikel 7: Overmacht

1. Michael Bruijstens is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Michael Bruijstens geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Michael Bruijstens niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Werkstakingen in het bedrijf van Michael Bruijstens of van derden daaronder begrepen. Michael Bruijstens heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Michael Bruijstens zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Michael Bruijstens kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zoveel Michael Bruijstens ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Michael Bruijstens gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Back to top


Artikel 8: Abonnementsgelden

 • De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur.
 • De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.
 • De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat My Fit Project/My Fit Bootcamp de aanmelding heeft ontvangen.
 • De klant is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. My Fit Project/My Fit Bootcamp biedt de klant echter de gelegenheid om de overeenkomst in periodieke termijnen van een maanden bij vooruitbetaling te voldoen.
 • Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden bij overboeking per periode van 1 maanden vooruit of elektronisch via het systeem van iDEAL. Op de overmaking zijn tevens de algemene voorwaarden van iDEAL van toepassing.
 • De betaling dient uiterlijk op de laatste dag van de maand op de rekening van My Fit Project/My Fit Bootcamp te zijn binnengekomen. My Fit Project/My Fit Bootcamp is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.
 • Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt de klant een betalingsherinnering gestuurd. De klant krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de klant na deze periode van twee weken in gebreke is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de klant.
 • My Fit Project/My Fit Bootcamp is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de klant te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 • Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

Back to top


Artikel 9: Betaling en prijzen

1. De betaling geschiedt doormiddel van een factuur/iDEAL en u erkent dat er voorafgaande betaling is vereist voor blokken van sessies van de eigenlijke training. Betalingen die gedaan zijn, worden niet gerestitueerd. Michael Bruijstens is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.

De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. De overeenkomst gaat in na betaling van de volledige overeengekomen contractprijs, tenzij anders is besproken. Indien Opdrachtgever de factuur na 14 dagen niet voldaan heeft zal er een aanmaning volgen waarin een tweede termijn van 14 dagen geboden wordt om tot betaling over te gaan. Geeft opdrachtgever geen gehoor aan de gestelde termijn in de aanmaning zal Michael Bruijstens een gerechtsdeurwaarder inschakelen.

4. Michael Bruijstens heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Michael Bruijstens kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

Michael Bruijstens kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Michael Bruijstens verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekenings-methode volgens Rapport Voorwerk II.

Indien Michael Bruijstens echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Back to top


Artikel 10: Afspraken en annuleringen

1.Opdrachtgever erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen 24 uur vooraf telefonisch moeten worden gemeld aan Michael Bruijstens op telefoonnummer (de voicemail zal de datum/tijd registreren) of bij aanmelding via de app tijdig te annuleren via de app (zie app voor tijdsbepaling).

2. Indien de annulering korter dan 1 werkdag plaats vindt worden de kosten in rekening gebracht.

3. Opdrachtgever begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.

4. Opdrachtgever erkent dat de training zal worden geannuleerd indien Opdrachtgever meer dan 15 minuten te laat is. Deze training zal in rekening worden gebracht. Opdrachtgever erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. Opdrachtgever begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.

5. Uw My Fit Project abonnement is 6 maanden geldig en dient in het jaar van aanschaf te worden gebruikt. Uw My Fit Bootcamp strippenkaart is 180 dagen geldig. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen die niet worden voltooid. U begrijpt dat Michael Bruijstens het recht en de bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder enige terugbetaling als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt.

Back to top

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. De Opdrachtgever bevestigt hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u geen medische indicaties of medicaties heeft die deelname aan dit programma zou kunnen beperken. Michael Bruijstens kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures.

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en informeren van Michael Bruijstens van medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie. Medisch advies kan Opdrachtgever inwinnen bij uw eigen (behandelend) arts. Michael Bruijstens verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Back to top


Artikel 12: Vrijwaring

1. De Opdrachtgever vrijwaart Michael Bruijstens voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Michael Bruijstens toerekenbaar is.

2. Indien Michael Bruijstens uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Michael Bruijstens zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Michael Bruijstens, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Michael Bruijstens en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Back to top


Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Michael Bruijstens partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Michael Bruijstens is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Michael Bruijstens het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Back to top

Artikel 14: Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn ten alle tijden te vinden op de website van Michael Bruijstens.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Michael Bruijstens.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan

Artikel 15: Google Analytics

Binnen de website webshop worden Google Analytics cookies gebruikt. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten in lijn met de AVG wetgeving. In dit kader is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd voor uw privacy. De optie ‘gegevens delen’ in Google Analytics is uitgezet.

Back to top

Contactgegevens

Michael Bruijstens
Dwarsdijk 78
3078 JD, Rotterdam

+31 (0) 6 125 703 82
info@michaelbruijstens.com

Seema Karakus
Seema Karakus
15:17 10 Oct 18
12 lessen personal training met voedingsschema. Michael varieert qua training en pas zich ook aan wat jij fijn vindt. Duidelijke voedingsschema. Zeker aan aanrader!
Yolanda van Domburg
Yolanda van Domburg
21:09 22 Aug 18
Ik ben sinds 23 juli begonnen met trainen bij Michael Bruijstens. Nog net geen maand verder en ik boek al zeer goede resultaten. Dankzij het trainings- en voedingsschema wat hij voor mij heeft gemaakt ben ik afgevallen, strakker en ik voel mij ook veel beter en energieker. Hij heeft veel verstand van het menselijk lichaam en voeding maar dat is niet zo gek, hij heeft jaren ervaring en kennis opgedaan dus een echte pro. Mocht je een personal coach zoeken, voor welk doel dan ook, dan is Michael Bruijstens een echte aanrader.
Manoj Soekhoe
Manoj Soekhoe
20:05 22 Aug 18
Bedankt Michael, na de eerste training had ik geen pijn meer in mijn nek, doordat je mij de nekspieren hebt laten trainen zoals ik nooit eerder had gedaan. Fysio is niet meer nodig.
hendrik hendriksontje
hendrik hendriksontje
06:20 02 Aug 18
Hij heeft een voedingsschema voor mij gemaakt, met als doelstelling dat ik over 10 weken mijn six-pack terug zou hebben. Binnen 5 weken heb ik mijn doel al bereikt, dankzij de juiste tips en het voedingsplan van Michael. Echt een aanrader!!. Een echte sportman. Bedankt Michael.
Pydna Alliance
Pydna Alliance
21:02 11 Jun 18
Michael is een echt goede trainer en staat steeds achter mij. Hij heeft heel veel verstand van zijn werk en weet zeer veel over voeding, afvallen, spieropbouw, conditie en krachttraining. Ik ben binnen vier maanden rond 12 kilo vet kwijt en een heb een hoop spiermassa opgebouwd. Mijn conditie is erg gegroeid. Ik had nooit verwacht dat ik zo een zin in sport zou krijgen. Een echte aanrader.
Bekijk alle beoordelingen